تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1376 
حقوق 
مفید 
 
فوق لیسانس 
1382 
حقوق خصوصی 
مفید 
 
خارج